INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SPOLEČNOSTI CK EDEN TOUR s.r.o


Platnost a účinnost směrnice: 1. března 2022

Verze: 1. verze

(A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Společnost CK EDEN TOUR s.r.o, IČO: 27186172, se sídlem Křejpského 1525/11, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 102850  (dále jen "Společnost" nebo "my") jako správce Vašich osobních údajů tímto vydává informační memorandum o zpracování Vašich osobních údajů (dále jen "Memorandum").
  2. Účelem tohoto Memoranda je informovat Vás jakožto subjekty údajů (dále jen "Vy") o zpracování Vašich osobních údajů prováděném ze strany Společnosti a o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.
  3. Toto Memorandum může být Společností měněno a doplňováno. Aktuální znění tohoto Memoranda naleznete na webu https://.cz nebo na adrese Křejpského 1525/11, 149 00 Praha 4 . Doporučujeme Vám, abyste se s aktuálním zněním Memoranda pravidelně seznamovali.
 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

  1. Budete-li mít jakékoliv dotazy týkající se problematiky zpracování Vašich osobních údajů a jejich ochrany, kontaktujte nás prostřednictvím kteréhokoliv z následujících komunikačních kanálů:
   • na e-mailové adrese info@ckeden.cz nebo
   • prostřednictvím webového formuláře na adrese https://
 3. ZMOCNĚNEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. V souladu s požadavky příslušných právních předpisů není naše Společnost povinna jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Nicméně, naše Společnost ustanovila zmocněnce pro ochranu osobních údajů (dále jen "Zmocněnec"), na kterého se můžete obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv.
  2. Zmocněnce lze kontaktovat prostřednictvím kteréhokoliv z následujících komunikačních kanálů:
   • e-mailovou poštou na e-mailové adrese info@ckeden.cz
 4. DEFINICE POJMŮ

  1. Nevyplývá-li z kontextu tohoto Memoranda jinak, mají následující pojmy používané v tomto Memorandu níže uvedený význam:"automatizované rozhodování" znamená rozhodování o Vaší osobě založené výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů (bez zapojení lidského faktoru), včetně profilování (definice viz níže), které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká (např. neposkytnutí služby);
   "cookies" znamená textové (datové) soubory obsahující malé množství informací (dat), které se při návštěvě webových stránek ukládají do uživatelova počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení. Následně, při každé další návštěvě webových stránek jsou soubory cookies odesílány zpět na webové stránky (příp. jiné stránky), které soubory cookies rozpoznají, a umožní tak webovým stránkám rozpoznat uživatelův počítač, mobilní telefon či jiné zařízení;
   "hash" znamená digitální otisk konkrétního chování uživatele webu obsažený v cookies;
   "osobní údaj" znamená jakékoli informace o Vaší osobě jakožto subjektu údajů, které jsou blíže vymezeny v části článku 7 tohoto Memoranda;
   "profilování" znamená jakoukoli formu automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k Vaší osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se Vaší ekonomické situace, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nacházíte;
   "příjemce" znamená fyzickou nebo právnickou osobu (jinou společnost), orgán veřejné moci, agenturu nebo jiný subjekt, kterému jsou Vaše osobní údaje poskytnuty (např. dopravní společnosti či policejní orgán);
   "správce" či "správce osobních údajů" znamená fyzickou nebo právnickou osobu, orgán veřejné moci, agenturu nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. V případě zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto Memorandu je správcem Vašich osobních údajů Společnost;
   "subjekt údajů" znamená identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu, které se osobní údaje týkají – tedy Vás, zejména pokud jste našimi obchodními partnery (či jejich zaměstnanci), uchazeči o zaměstnání nebo návštěvníci našich webových stránek;
   "třetí stát" znamená jiný stát než členský stát Evropské unie, Island, Norsko a Lichtenštejnsko;
   "uživatele webových stránek" znamená návštěvníka webových stránek Společnosti;
   "webové stránky Společnosti" znamená www.ckeden.cz nebo jiné webové stránky odkazující na toto Memorandum;
   "zpracování" či "zpracování osobních údajů" znamená jakoukoliv operaci nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;
   "zpracovatel" či "zpracovatel osobních údajů" znamená fyzickou nebo právnickou osobu, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro naši Společnost.
   "zvláštní kategorie osobních údajů" nebo také "citlivé osobní údaje" znamená následující osobní údaje: (i) které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, (ii) genetické údaje či biometrické údaje zpracovávané za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, (iii) údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby, nebo (iv) údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů či souvisejících bezpečnostních opatření;

(B) SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY A ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ

 1. SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY

  1. Ochrana Vašich osobních údajů je naší prioritou a při zpracování Vašich osobních údajů tak dodržujeme veškeré povinnosti a plníme veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
 2. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Při zpracování osobních údajů se řídíme následujícími základními zásadami zpracování osobních údajů.

   Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti

  2. Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem.

   Zásada účelového omezení

  3. Shromažďujeme (a zpracováváme) Vaše osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a současně je dále nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

   Zásada minimalizace údajů

  4. Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je pro účely zpracování Vašich osobních údajů přiměřený, relevantní a nezbytný.

   Zásada přesnosti

  5. Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a v případě potřeby Vaše osobní údaje aktualizujeme.

   Zásada omezení uložení

  6. Zpracováváme (ukládáme) Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů, příp. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

   Zásada integrity a důvěrnosti

  7. Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze způsobem zajišťujícím náležité zabezpečení Vašich osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

   Zásada odpovědnosti

  8. Neseme odpovědnost za dodržování výše uvedených zásad zpracování a za soulad zpracování Vašich osobních údajů v souladu s právními předpisy.

(C) ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. OSOBNÍ ÚDAJE (KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

  1. Shromažďujeme pouze takové osobní údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete nebo které získáme prostřednictvím našich webových stránek (např. cookies - bližší informace naleznete v Oznámení o souborech cookies), nebo prostřednictvím písemné či telefonické komunikace s Vámi. Vaše osobní údaje můžeme získat také z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou např. veřejné seznamy, rejstříky a registry (např. obchodní rejstřík či živnostenský rejstřík).
  2. V závislosti na Vašem postavení vůči Společnosti (tedy zda jste naším zákazníkem, obchodním partnerem, návštěvníkem webových stránek, uchazečem o zaměstnání apod.) o Vás můžeme zpracovávat následující osobní údaje (kategorie osobních údajů):

   Identifikační údaje

   1. údaje sloužící k identifikaci Vaší osoby, zejména akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, údaje z dokladů totožnosti, údaj o Vaší pracovní pozici či funkci, číslo řidičského průkazu, pas, vízum aj.;

    Kontaktní údaje včetně elektronických

   2. údaje sloužící pro kontaktování a komunikaci s Vámi, zejména telefonní číslo, emailová adresa, identifikátor v komunikačních platformách (např. Skype, WhatsApp), adresa trvalého bydliště, příp. přechodného bydliště, jiná kontaktní adresa;

    Ověřovací (autentifikační) údaje

   3. údaje sloužící k bezpečnému ověření (verifikaci) identity Vaší osoby, zejména jméno, příjmení či přihlašovací jméno, hesla, PIN, čip karty a další elektronické autentifikační prvky, dále SPZ automobilu;

    Hodnotící údaje

   4. údaje týkající se hodnocení Vaší osoby – toto hodnocení se týká výhradně Vám poskytovaných služeb;

    Platební údaje

   5. údaje sloužící k provádění plateb, zejména číslo bankovní účtu, informace o platební kartě či jiném platebním prostředku (např. PayPal);

    Údaje o dalších osobách

   6. údaje o Vašich rodinných příslušnících (jméno a příjmení, počet dětí, data narození či rodná čísla, telefonní kontakt);

    Údaje o zdravotním stavu

   7. údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu a případných zdravotních omezení;

    Audiovizuální údaje

   8. údaje zachycené formou audiovizuálních záznamů, zejména fotografie, video záznamy, audio (hlasové) záznamy (např. záznamy hovorů, záznamy získané prostřednictvím našich animátorů v destinaci);

    Základní profilové údaje

   9. údaje o Vašich základních fyzických charakteristikách (pohlaví, věk apod.) a Vašich základních sociálně-demografických charakteristikách (pohlaví, státní příslušnost, osobní (rodinný) stav, počet dětí apod.);

    Údaje o ekonomické bonitě

   10. údaje o Vaší ekonomické bonitě, ekonomické důvěryhodnosti a Vaší platební morálce, včetně Vašich majetkových poměrů a údaj o Vašem případném zadlužení, pokud tyto budou podstatné pro smluvní vztah, který máte se Společností;

    Smluvní údaje

   11. údaje o produktech a/nebo službách dodaných Vám dodaných ze strany Společnosti, o souvisejících požadavcích, stížnostech, reklamacích, servisních požadavcích včetně údaje o Vaší komunikaci se Společností, údaje o právních nárocích a další související údaje;

    Profesní profilové údaje

   12. údaje o Vámi dosaženém vzdělání a profesní kvalifikaci, zejména se jedná o údaje uvedené ve Vašem životopise;

    IP adresa

   13. údaje o Vašem zařízení, ze kterého navštěvujete webovou stánku;

    Hash

   14. údaje obsažené v cookies ohledně Vašeho chování na webových stránkách;

    Další údaje

   15. je možné, že o Vás zpracováváme i další osobní údaje zde výslovně neuvedené, nicméně se v každém případě bude jednat o osobní údaje nezbytné pro plnění účelů uvedených v tomto Memorandu.

(D) ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. PRÁVNÍ DŮVODY A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních důvodů: (i) z důvodu plnění smlouvy, kterou jste uzavřeli s naší Společností (např. smlouvy o zájezdu, jste-li naším zákazníkem, či smlouvy o dodání produktů či služeb, jste-li naším obchodním partnerem), (ii) z důvodu plnění právní povinnosti stanovené Společnosti právními předpisy, (iii) z důvodu oprávněných zájmů Společnosti, (iv) pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, tak rovněž na základě Vašeho souhlasu, a (v) ve výjimečných situacích můžeme zpracovávat osobní údaje též z důvodu ochrany Vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.
  2. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely uvedené v tomto Memorandu. Pokud bychom v budoucnu zpracovávali Vaše osobní údaje pro jiné než níže uvedené účely, budeme Vás o tom neprodleně informovat prostřednictvím aktualizace tohoto Memoranda či jiným vhodným způsobem.
  3. Pokud Vás zajímá konkrétní právní titul týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás s tímto dotazem obrátit.

   A. Zpracování osobních údajů z důvodu plnění smlouvy mezi Společností a Vámi nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaší žádost

  4. Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu, je zpracování Vašich osobních údajů založeno především na této smlouvě (např. smlouvě o zájezdu). Bez zpracování Vašich osobních údajů by vůbec nebylo možné zmíněnou smlouvu uzavřít a následně ji plnit.
  5. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu zejména pro následující účely:

   Smluvní agenda

   1. Účel smluvní agendy zahrnuje zpracování osobních údajů pro účely uzavírání smluvních vztahů se Společností, jejich změn a ukončování (včetně předsmluvního vyjednávání), plnění práv a povinností z uzavřené smlouvy, včetně vedení evidence o těchto smluvních vztazích a související komunikace mezi Vámi a Společností.

    Nábor nových zaměstnanců

   2. Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely vedení výběrového řízení s Vámi na základě Vaší žádosti (např. zasláním životopisu). Zpracování pro tento účel zahrnuje přijímání, zpracování a evidenci Vašeho životopisu, konání pracovního pohovoru, vyhodnocení Vaší žádosti o zaměstnání, činění nabídek na zaměstnání ve Společnosti, komunikaci s Vámi v rámci celého výběrového řízení a další kroky nezbytné před uzavřením pracovněprávního vztahu s Vámi.

   B. Zpracování osobních údajů z důvodu plnění právní povinnosti

  6. Vaše osobní údaje zpracováváme dále proto, že to po nás vyžadují příslušné právní předpisy, například v rámci vedení daňové a účetní agendy.
  7. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu zejména pro následující účely:

   Daňová agenda

   1. V tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů pro účely daňové agendy, tedy pro účely přípravy, zpracování a podávání daňových přiznání, daňových hlášení a jiných daňových výkazů, komunikace s příslušnými orgány státní správy a plnění dalších povinností stanovených daňovými předpisy.

    Účetní agenda

   2. Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely vedení účetnictví a provádění účetních auditů, plnění registračních a evidenčních povinností, plnění povinností v souvislosti s výkaznictvím, komunikace s příslušnými orgány státní správy a plnění dalších povinností stanovených účetními předpisy.

    Reklamační agenda

   3. Zde se jedná o zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním reklamací služeb dodaných z naší strany našim zákazníkům, související komunikace (včetně případné komunikace s odpovědnými státními orgány, např. Českou obchodní inspekcí) a pro účely vedení evidence reklamací.

    Archivnictví

   4. Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely plnění archivačních povinností stanovených příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví a spisové službě, daňovými předpisy či účetními předpisy. Zejména se jedná o archivování smluvní dokumentace, seznamu cestujících, účetních dokladů a jiných písemností a dokumentů v souladu se zákonnými požadavky v oblasti archivnictví. Za tímto účelem jsou osobní údaje Společností zpracovávané po zákonem stanovenou dobu.

    Audity

   5. Zpracování osobních údajů za účelem umožnění provádění povinných auditů ve Společnosti např. účetní, daňové aj.

   C. Zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů

  8. Vaše osobní údaje dále zpracováváme též na základě tzv. oprávněných zájmů Společnosti, to však vždy pouze za podmínky, že před těmito oprávněnými zájmy nemají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.
  9. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu pro následující účely:

   Efektivní řízení a správa Společnosti

   1. V tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů pro účely zajištění efektivního řízení a správy Společnosti, tedy zejména pro účely organizace a řízení Společnosti, stanovení a realizace cílů Společnosti, zajištění administrativních procesů v rámci Společnosti a plnění povinností v oblasti compliance (tedy v oblasti zajištění právního souladu činností a procesů Společností s požadavky právních předpisů).

    Tímto oprávněným zájmem Společnosti je zájem Společnosti na dodržování všech právních předpisů a interních předpisů Společnosti a současně zájem Společnosti na jejím růstu.

    Marketing, propagace a reklama

   2. Jedná se o zpracování osobních údajů pro účely propagace Společnosti a jejích služeb, tedy zejména zasílání relevantních občasných nabídek (typu zájezdy First Minute, zájezdy se slevou, atd.) stávajícím klientům, kteří v minulosti využili služeb Společnosti.

    Tímto oprávněným zájmem Společnosti je zájem Společnosti na efektivní marketingové kampani, která nezasahuje do Vašich práv.

    Vývoj a vylepšení služeb

   3. V tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů pro účely vývoje a vylepšení služeb Společnosti, tedy pro účely zkvalitnění poskytovaných služeb a zajištění vysokého standardu služeb Společnosti. Za tímto účelem jsou zpracovávané zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje. Tyto údaje jsou Společností využívány k získávání zpětné vazby od zákazníků Společnosti. Údaje jsou zpracovávané pouze pro nezbytně nutnou dobu potřebnou pro vylepšení či zkvalitnění služeb Společnosti.

    Tímto oprávněným zájmem Společnosti je zájem Společnosti na poskytování nejkvalitnějších služeb na trhu cestovního ruchu. Pro naplnění tohoto oprávněného zájmu Společnost zpracovává všechny relevantní reakce od klientů, kteří využívají služeb Společnosti.

    Ochrana právních zájmů Společnosti

   4. V rámci této agendy se jedná o zpracování osobních údajů v souvislosti s ochranou právních nároků a právem chráněných zájmů Společnosti, ať již jde o případy, kdy Společnost uplatňuje nároky vůči Vám či třetím osobám, nebo případy, kdy se Společnost naopak brání proti nárokům uplatněným Vámi či třetími osobami, a to mimosoudní, soudní či exekuční cestou.

    Oprávněným zájmem Společnosti je zde zájem Společnosti na ochraně svých práv a zájmů, tedy na vymáhání nároků Společnosti vůči třetím osobám a na zajištění obrany Společnosti proti nárokům uplatněným vůči ní.

    Pojistná agenda

   5. Tímto se rozumí zpracování osobních údajů pro účely uplatnění pojistných nároků vůči pojišťovně, ať již v souvislosti s pojistnou událostí způsobenou Vámi nebo Vám.

    Oprávněným zájmem Společnosti je zde zájem Společnosti na uplatnění pojistky vůči pojišťovně.

    Bezpečnost a ochrana

   6. Jedná se o zpracování osobních údajů pro účely zajištění bezpečnosti ve Společnosti včetně IT a síťové bezpečnosti a ochrany majetku Společnosti a majetku dalších osob. Za tímto účelem je Společnost vybavena zabezpečovacími systémy v podobě evidence přístupu prostor do Společnosti a bezpečnostního kamerového systému (snímání veřejných prostor v pobočkách a/nebo sídle Společnosti). Za tímto účelem může Společnost pomocí bezpečnostního kamerového systému pořizovat audiovizuální záznamy, na kterých můžete být zachyceni. Kamerovým systémem můžou být zachyceny prostory Společnosti, a to z důvodu monitorování případného nezákonného nebo neetického chování jak třetích osob, tak i zaměstnanců Společnosti. Kamerové záznamy jsou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu.

    Oprávněným zájmem Společnosti je zde ochrana majetku Společnosti a třetích osob a zajištění bezpečnosti osob nacházejících se v prostorách Společnosti.

    Nábor nových zaměstnanců

   7. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výběru vhodného kandidáta na volnou pozici.

    Oprávněným zájmem Společnosti je zde výběr vhodných kandidátů a tedy zajištění efektivního fungování Společnosti.

   D. Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

  10. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat také na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, a to v případě, že nám Váš souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnete.
  11. V takovém případě pak zpracováváme dotčené osobní údaje pouze pro účely zpracování osobních údajů, pro které nám Váš souhlas poskytnete.
  12. Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a máte tak právo Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.
  13. Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů nám můžete poskytovat zejména pro následující účely:

   Vedení databáze uchazečů o zaměstnání

   1. Nezískáte-li pracovní pozici, o kterou jste se ucházeli, můžeme s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely vedení databáze potenciálních uchazečů o zaměstnání i po skončení výběrového řízení, a to z toho důvodu, abychom Vás mohli informovat o případných budoucích pracovních příležitostech u Společnosti

    Ukládání některých souborů cookies

   2. K ukládání některých souborů cookies může být vyžadován Váš souhlas. Bližší informace ke cookies naleznete v Oznámení o souborech cookies.

    Marketing, propagace, reklama

   3. Pokud jste v minulosti nevyužili služeb naší Společnosti, můžeme Vám nabídky našich služeb zasílat pouze s Vaším souhlasem.

    O Váš souhlas Vás můžeme požádat také za účelem propagace a reklamy naší Společnosti (např. v souvislosti se zveřejněním Vašich osobních údajů na sociálních sítích Společnosti jako je Facebook nebo Instagram).

 2. PŘÍJEMCI (KATEGORIE PŘÍJEMCŮ) OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Vaše osobní údaje jsou v souvislosti se shora uvedenými účely předávány třetím osobám, které jsou označovány jako příjemci osobních údajů. Jedná se o společnosti (či o fyzické osoby), se kterými Společnost spolupracuje buď jako se svými obchodními partery nebo při využívání služeb těchto společností, případně v rámci plnění svých zákonných povinností.
  2. Tyto příjemce osobních údajů lze dělit na:

   Příjemce, kteří jsou zpracovateli osobních údajů

   1. Zpracovatelé Vašich osobních údajů jsou třetí osoby, které Společnost využívá ke svým vlastním účelům, a kteří tak Vaše osobní údaje zpracovávají výlučně pro Společnost (např. dodavatelé softwarových a IT systémů).

    Vybíráme pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření potřebných pro účely zajištění ochrany Vašich osobních údajů.

    Se zpracovateli je vždy uzavírána písemná smlouva o zpracování osobních údajů, jejímž předmětem je úprava podmínek zapojení zpracovatele do zpracování Vašich osobních údajů, úprava souvisejících povinností zpracovatelů, to vše za účelem zajištění náležité ochrany Vašich osobních údajů.

    Příjemci, kteří jsou (samostatnými) správci osobních údajů

   2. Tito příjemci mají postavení samostatných správců a zpracovávají Vaše osobní údaje pro své vlastní účely. Patří mezi ně především orgány státní správy a dále například někteří obchodní partneři Společnosti (např. dodavatelé, letečtí a jiní přepravci, provozovatelé hotelů).

    Samostatnými správci jsou taktéž jiní pořadatelé zájezdů - cestovní kanceláře (odlišné od Společnosti), jejichž zájezdy jsou (mohou být) nabízeny prostřednictvím webových stránek www.*******.cz – v těchto případech jsou pak Vaše osobní údaje získané prostřednictvím webových stránek www.********.cz předávány těmto jiným pořadatelům zájezdů, jakožto samostatným správcům Vašich osobních údajů.

    S těmito příjemci Vašich osobních údajů není uzavírána žádná zvláštní smlouva o zpracování Vašich osobních údajů, neboť tyto osoby mají ohledně zpracování Vašich osobních údajů stejné povinnosti jako Společnost a jsou tedy za zpracování Vašich osobních údajů sami odpovědni.

  3. Přehled příjemců (kategorií příjemců), kterým jsou Vaše osobní údaje Společností poskytovány lze nalézt v příloze č. 1 tohoto Memoranda.
 3. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

  1. V určitých případech dochází (či může docházet) k tomu, že Vaše osobní údaje předáváme do třetích zemí, to však pouze při splnění níže uvedených podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Děje se tak zejména v souvislosti s Vaším zájezdem.
  2. Vaše osobní údaje tak předáváme do třetích zemí pouze při splnění některé z následujících podmínek:
   1. za podmínky, že Vaše osobní údaje jsou předávány do třetí země, ohledně které bylo Evropskou komisí vydáno rozhodnutí o odpovídající ochraně Vašich osobních údajů, tj. do třetí země, kterou Evropská komise vyhodnotila jako bezpečnou z hlediska ochrany Vašich osobních údajů (dále jen "Rozhodnutí o odpovídající ochraně"); nebo
   2. v případě, že ohledně dotčené třetí země nebylo Evropskou komisí vydáno Rozhodnutí o odpovídající ochraně, pak:
    1. za podmínky, že jsou ze strany příjemce Vašich osobních údajů (tedy osoby, které jsou Vaše osobní údaje předávány) poskytnuty vhodné záruky ochrany Vašich osobních údajů, a to nejčastěji prostřednictvím tzv. standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí, které jsou s dotčeným příjemcem uzavírány (dále jen "Předávání na základě vhodných záruk"); nebo (v případě neexistence takových vhodných záruk)
    2. za podmínky, že (1) předání Vašich osobních údajů do třetí země je nezbytné pro plnění smlouvy mezi společností a Vaší osobou (zejména tedy smlouvy o zájezdu či jiné obdobné smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu), nebo (2) že jste k domu dali Váš výslovný souhlas.
  3. Bližší informace o předávání osobních údajů do třetích zemí lze nalézt v příloze č. 2 tohoto Memoranda
 4. DOBA ULOŽENÍ (ZPRACOVÁNÍ) OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Vaše osobní údaje zpracováváme (ukládáme) pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů. Pokud jsou osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, budeme je zpracovávat, dokud neodpadne účel s delší dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování je však přestaneme používat, jakmile tato doba uplyne.
  2. V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě zákonných povinností, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu určenou příslušnými právními předpisy.
  3. V případě plnění smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a Společností.
  4. K účelu našeho oprávněného zájmu zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání příslušného oprávněného zájmu naší Společnosti. Za účelem ochrany našich právních zájmů budeme např. zpracovávat Vaše osobní údaje i po zániku závazků z příslušné smlouvy, a to do konce 5. kalendářního roku po takovém zániku závazku. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny naše práva či povinnosti vůči Vám, však zpracování neskončí před ukončením takového řízení. Bližší informace o době uložení zpracovávaných osobních údajů dle konkrétního účelu lze nalézt v příloze č. 3 tohoto Memoranda.
  5. V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů budeme zpracovávat Vaše osobní údaje do doby, než udělený souhlas odvoláte (nestanovíme-li při získávání Vašeho souhlasu kratší dobu zpracování).
 5. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

  1. Dochází-li při zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, děje se tak pouze v případech, pokud (a) je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a námi, (b) to umožňují právní předpisy Evropské unie nebo České republiky, nebo (c) jste s tím výslovně souhlasili.
 6. ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

  1. V případě, že jsou na webových stránkách Společnosti uvedeny odkazy na webové stránky provozované třetími osobami, jsou webové stránky třetích osob zcela nezávislé a jsou zcela mimo jakoukoli kontrolu Společnosti. Společnost tak žádným způsobem neodpovídá za obsah jakýchkoli webových stránek třetích stran, na které můžete přistupovat prostřednictvím odkazů obsažených na webových stránkách Společnosti, a Společnost tudíž nenese žádnou odpovědnost za jejich obsah, shodu se zásadami ochrany osobních údajů nebo jejich použití.
  2. Doporučujeme, abyste se předtím, než poskytnete své osobní údaje jakýmkoliv propojeným nebo odkazovaným internetovým stránkám, seznámili s prohlášením o ochraně osobních údajů a souborech cookie těchto stránek.
 7. POUŽITÍ MODULŮ PLUG-IN A WIDGETŮ PRO SOCIÁLNÍ SÍTĚ A JINÉ APLIKACE

  1. Na našich webových stránkách můžeme využívat moduly plug-in a widgety různých sociálních sítí a jiných aplikací. Modul plug-in sociální sítě je tlačítko určené ke sdílení příspěvků z webových stránek Společnosti s dalšími uživateli dané sociální sítě. Widget je tlačítko určené k rychlému zobrazení stránky Společnosti na konkrétní sociální síti či v jiné aplikaci.
  2. Na našich webových stránkách používáme moduly plug-in a widgety těchto aplikací:

   Facebook

   1. Tento modul plug-in a widget jsou provozovány společností Facebook Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 USA. Provozovatelem stránky facebook.com je společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Modul plug-in a widget jsou označeny logem Facebook. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook najdete stránce facebook.com.

    YouTube

   2. Tento modul plug-in a widget jsou provozovány společností YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, a označeny logem YouTube. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube najdete na stránce youtube.com.

    Instagram

   3. Tento modul plug-in a widget jsou provozovány společností Facebook Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 USA, a jsou označeny logem Instagram. Informace o zásadách ochrany osobních údajů najdete na stránce instagram.com.

    Twitter

   4. Tento modul plug-in a widget jsou provozovány společností Twitter Inc., 1355 Market Street Suite 900 San Francisco, CA 94103 USA, a jsou označeny logem Twitter. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter najdete na stránce twitter.com.
  3. Vzhled a obsah modulů plug-in a widgetů v prohlížeči je určován těmito sociálními sítěmi. Tyto nástroje jsou automaticky integrovány do webových stránek.
  4. Pokud navštívíte některou z webových stránek Společnosti prostřednictvím jednoho z těchto modulů plug-in, Váš webový prohlížeč (např. Internet Explorer) automaticky vytvoří odkaz na server dané sociální sítě, bez ohledu na to, zda jste použili modul plug-in. Informace o tom, že jste navštívili webové stránky Společnosti, jsou pak sdíleny prostřednictvím tohoto odkazu.
  5. Jestliže jste během návštěvy webových stránek Společnosti přihlášeni k některé ze sociálních sítí, přenesená data budou přidružena k Vašemu uživatelskému účtu na sociální síti. To platí i v případě, že využíváte modul plug-in.

(E) VAŠE PRÁVA

 1. OBECNÉ INFORMACE

  1. Tato část Memoranda obsahuje informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů prováděném Společností nebo pro Společnost.
 2. PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoli odvolat, a to prostřednictvím kteréhokoli komunikačního kanálu uvedeného v článku 25 níže. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.
  2. Váš souhlas můžete odvolat v celém rozsahu nebo jen částečně ve vztahu k jen některým Vašim osobním údajům nebo jen některým účelům zpracování.
 3. PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

  1. Máte právo získat od Společnosti potvrzení o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoliv.
  2. V případě, že Vaše osobní údaje skutečně zpracováváme, máte právo získat přístup k Vašim osobním údajům a právo na poskytnutí informací uvedených v tomto Memorandu.
  3. Přístup ke zpracovávaným osobním údajům Vám poskytneme tím způsobem, že Vám poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů. Poskytnutí první kopie je bezplatné. Za poskytnutí dalších kopií na Vaši žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek (s přihlédnutím k vynaloženým administrativním nákladům).
  4. Výše uvedená potvrzení, informace a kopie Vám budou Společností poskytnuty písemně či v elektronické formě. Jestliže však podáte žádost v elektronické formě, budou Vám potvrzení, informace a kopie poskytnuty v elektronické formě, ledaže požádáte o jiný způsob.
 4. PRÁVO NA OPRAVU A DOPLNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje týkající se Vaší osoby. S přihlédnutím k účelům zpracování máte též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 5. PRÁVO NA VÝMAZ ("PRÁVO BÝT ZAPOMENUT")

  1. Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, a to v případě, že:
   1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly Společností shromážděny nebo jinak zpracovány;
   2. odvoláte Váš souhlas se zpracováním, pokud Vaše osobní zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a současně nemáme žádný jiný právní důvod pro zpracování Vašich osobních údajů;
   3. vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů (k tomu viz blíže článek 22 níže) a současně nebudou na naší straně existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
   4. vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
   5. Vaše osobní údaje byly z naší strany zpracovány protiprávně; nebo
   6. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy, jimiž jsme vázáni.
  2. V případě uplatnění práva na výmaz a splnění podmínek pro tento výmaz Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bychom Vaše osobní údaje potřebovali pro plnění právní povinnosti, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků či pro účely archivace.
 6. PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

  1. Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech:
   1. budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
   2. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a budete odmítat výmaz osobních údajů a místo toho žádat o omezení jejich použití;
   3. Vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat pro účely zpracování, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo
   4. vznesete námitku proti zpracování (k tomu viz blíže článek 22 níže), a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
  2. V případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů k Vaší žádosti omezeno, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, Společností zpracovávány pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků Společnosti nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.
  3. V případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů k Vaší žádosti omezeno, budeme Vás informovat o případném zrušení omezení zpracování.
 7. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

  1. Máte právo po nás vyžadovat, abychom předali Vaše osobní údaje (které jste nám sami poskytli) jinému správci (tj. společnosti, kterou si sami určíte), to však pouze v následujících případech:
   1. zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy mezi Společností a Vámi; a (současně)
   2. zpracování je Společností prováděno automatizovaně (tedy nikoliv manuálně).
 8. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

  1. Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů založenému na Vašem oprávněném zájmu.
  2. V případě uplatnění této námitky nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, ledaže (a) bychom prokázali závažné oprávněné důvody pro takové zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo (b) by to bylo nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  3. Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (včetně profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu) pro účely přímého marketingu – v případě uplatnění této námitky nebudeme Vaše osobní údaje pro tento účel již nadále zpracovávat.
 9. PRÁVO NEBÝT PŘEDMĚTEM AUTOMATIZOVANÉHO INDIVIDUÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ

  1. Máte právo nebýt předmětem žádného automatizovaného rozhodování, tedy rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů, včetně profilování, které má pro Vaši osobu právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká, ledaže je toto zpracování:
   1. nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a Společností;
   2. povoleno právem Evropské unie nebo České republiky; nebo
   3. založeno na Vašem výslovném souhlasu.
 10. PRÁVO PODAT STÍŽNOST

  1. V případě jakýchkoli pochybností o zpracování Vašich osobních údajů se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím kontaktů uvedených v tomto Memorandu. Tím není dotčeno Vaše právo podat stížnost ohledně prováděného zpracování přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako dozorového úřadu v oblasti ochrany osobních údajů.

(F) ZPŮSOB UPLATŇOVÁNÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 1. ZPŮSOB UPLATŇOVÁNÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

  1. Vaše žádosti ve věci jakýchkoliv Vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany Společností (dále jen "Žádost(i)") můžete uplatnit u Společnosti prostřednictvím:
   • e-mailové adresy: info@ckeden.cz
   • webového formuláře na adrese: https://
 2. VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

  Bezplatnost vyřizování Žádosti

  1. Není-li v tomto Memorandu výslovně uvedeno jinak, je vyřizování Vašich Žádostí a přijímání jakýchkoliv následných opatření prováděno bezúplatně.

   Náležitosti Žádosti

  2. Z Vaší Žádosti musí být zřejmé, že tuto Žádost činíte Vy, a o co Společnost žádáte. Společnost od Vás může požadovat bližší konkretizaci Žádosti či jejích důvodů nebo poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

   Přijetí Žádosti subjektu údajů

  3. Bude-li Vaše Žádost podána prostřednictvím e-mailové pošty či webového formuláře, bude Vám její přijetí bez zbytečného odkladu potvrzeno Společností, a to v závislosti na způsobu podání Žádosti emailovou poštou či jiným vhodným způsobem.

   Zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené Žádosti

  4. Zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené Žádosti (zejména opakující se Žádosti) mohou být zpoplatněny přiměřeným poplatkem (s ohledem na administrativní náklady) či odmítnuty. Stejnou nebo obdobnou Žádost budeme považovat za opakující se, pokud bude totožná žádost vznesena častěji než jednou za tři (3) měsíce.

   Vyřízení Žádosti subjektu údajů

  5. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne přijetí Žádosti.
  6. Ve výjimečných případech (zejména s ohledem na složitost či počet všech vyřizovaných Žádostí) může být tato lhůta prodloužena, a to maximálně o další dva (2) měsíce. O takovém výjimečném prodloužení lhůty k vyřízení Žádosti Vás budeme informovat, a to nejpozději ve lhůtě jednoho (1) měsíce ode dne přijetí Vaší Žádosti, a to společně s důvody pro takový odklad.
  7. V případě odmítnutí Vašeho požadavku Vás budeme o tomto informovat a rovněž Vás budeme informovat o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

(G) ZÁVĚR

 1. Doufáme, že jste všem informacím uvedených v tomto Memorandu porozuměli a že jste nyní dostatečně seznámeni s Vašimi právy a našimi povinnostmi ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Pokud byste přeci jen některým informacím uvedených v tomto Memorandu nerozuměli či se chtěli zeptat na relevantní informace týkající se zpracování osobních údajů, neváhejte se na naši Společnost obrátit prostřednictvím:
  • e-mailové adresy: info@ckeden.cz
  • webového formuláře na adrese: https://

(H) SEZNAM PŘÍLOH